Certificări

Pe parcursul a 20 de ani de activitate compania noastră a obţinut multiple certificări şi atestări. Acestea sunt dovada faptului că ne aflăm într-un proces continuu de modernizare şi aliniere la cele mai înalte standarde.

Sistem de management al calităţii

Certificat de atestare a staţiei de agregate

Comisia de atestare a staţiei de producere a agregatelor naturale din cadrul SC ÎNDEMÂNAREA PRODCOM SRL, numită prin decizia nr. 11 din 29.03.2010 emisă de către Directorul General, în baza verificărilor privind îndeplinirea exigenţelor impuse de reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare, aplicabile şi ca urmare a efectuării auditului intern, a constatat că
Staţia de Producere a agregatelor naturale Reteag îndeplineşte condiţiile impuse de standardele de produs SR EN 12 242: 2002 + A1:2007 Agregate pentru betoane, respectiv SR EN 13 242: 2002 + A1:2007 Agregate Naturale pentru Materiale Nelegate sau Legate Hidraulic pentru a funcţiona în regim atestat. S-a emis prezentul certificat, cu o valabilitate de 2 ani, în condiţiile respectării întocmai a prevederilor SR EN 12 620: 2002 + A1:2008 şi SR EN 13 242: 2002 + A1:2007.

Autorizatie Laborator de Gradul II

Autorizaţie Laborator de Gradul II

Se autorizează laboratorul: LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII GRAD II - SC ÎNDEMÂNAREA PROD COM SRL aparţinând SC ÎNDEMÂNAREA PROD COM SRL înmatriculată sub Nr. J06/734/1993 C.I.F. RO4346571 având sediul social în Jud. Bistriţa Năsăud, Localitatea Bistriţa, str. Zefirului. nr. 9, pentru efectuarea de încercări, şi verificări de laborator, în profilele ANCFD, AR, BBABP, GTF, MBM, şi pentru încercările din anexă. Standard de referinţă SR EN ISO/CEI 17025

Sistem de management al calităţii

Sistem de management al calităţii

Sucert certifică organizaţia SC ÎNDEMÂNAREA PRODCOM SRL - Bistriţa pentru domeniile de activitate: industria extractivă, industria prelucrătoare, construcţii, cu următoarele activităţi:
Extracţia pietrişului şi nisipului Cod CAEN 0812
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Fabricarea betonului
care a implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001:2008

Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale

Sistem de Management al Sănătăţii şi
Securităţii Ocupaţionale

CertRom certifică organizaţia SC ÎNDEMÂNAREA PRODCOM SRL care a implementat şi menţine un Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale pentru domeniul principal Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale: Cod CAEN 4120 conform cerinţelor din standardul SR OHSAS 18001: 2008

Certificat pentru controlul producţiei în fabrică

Certificat pentru controlul producţiei în fabrică

Produsul pentru construcţii Agregate naturale pentru materiale nelegate sau legate hidraulic având caracteristici conform SR EN 13242:2002+A1:2007, tipul: agregate de balastieră sort: 0-4mm; 4-8mm; 8-16mm; 16-31,5mm; 0-63mm cu utilizare preconizată pentru lucrări de inginerie civilă şi construcţia de drumuri fabricat de producătorul SC INDEMÂNAREA PRODCOM SRL la locul de producţie Balastiera Reteag este supus de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs, unui control al producţiei în fabrică şi încercărilor suplimentare pe eşantioane prelevate de la locul producţiei după un plan de încercări prestabilit .

Sistem de management de mediu

Sistem de Management de Mediu

CertRom certifică organizaţia SC ÎNDEMÂNAREA PRODCOM SRL care a implementat şi menţine un Sistem de Management de Mediu pentru domeniul principal: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale: Cod CAEN 4120 conform cerinţelor din standardul SR EN ISO 14001:2005